මාතෘත්වය සහ සේවය

මාතෘ නිවාඩු

මාතෘ නිවාඩු කාල පරිච්ඡේදය එකී නිවාඩු, පෝය නිවාඩු සහ ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දින හැර සති 12 කි. (දින 84 කි)  මෙම සති 12න් සති 2 ක් දරු ප්‍රසූතියට පෙර (දරු ප්‍රසූතිය සිදුවන  දිනයද ඇතුළුව) ලබා දිය යුතු අතර ඉතිරි සති 10 දරු ප්‍රසූතිය සිදු වූ දිනයෙන් පසු ලබා දිය යුතු වේ.

මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත ප්‍රකාරව සියලුම වැඩ නොකරන දින ඇතුළත්ව සති 12ක මාතෘ නිවාඩු ලබා දිය යුතු වේ.

තම දරු ප්‍රසුතිය මාසයක් තුළ නැතහොත් දින 14 ක් (සාප්පු හා කාර්යාල සේවක) තුළ සිදුවන බව තම  සේවායෝජකයාට දැනුම්දුන් පසු සේවිකාවට මාතෘ නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ. දරු ප්‍රසූතිය සිදු වූ පසු සතියක් ඇතුළත ඇය විසින් තමා විසින් දරු ප්‍රසූතිය සිදු කරන ලද දිනය, ඇයට සේවයට නොපැමිණ සිටිය හැකි දින ගණන නිශ්චිතව ගණනය කිරීම සඳහා සේවායෝජකයා වෙත දැනුම්දිය යුතු වේ. තමාට සිටින දරුවන් සංඛ්‍යාවද ඇය විසින් නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු වේ.

බහු දරු උපත් සිදුවීමකදී හෝ දරු ප්‍රසූතියට පසු රෝගී හෝ සංකුලතා තත්ත්වයන් ඇති වුනු අවස්ථාවකදී මාතෘ නිවාඩු කාල පරිච්ඡේදය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන නීතිය තුළ නොමැත.

මූලාශ්‍රය :  1939 මාතෘ ප්‍රතිලාභ පනත 02 වගන්තිය, 1954 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත 18 (ආ) වගන්තිය

ආදායම

සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත අනුව මාතෘ නිවාඩු පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු වන අතර මාතා ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත යටතේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වන සේවකයාගේ වැටුපෙන් 6/7 ක් (86%)  ගෙවනු ලැබේ.

දරු ප්‍රසූතිය පිලිබඳව සේවිකාව විසින් සේවා යෝජකයාට ඇය ප්‍රතිලාභ ඉල්ලා සිටින සේවායෝජකයා යටතේ, වසරක් තුළ අවම වශයෙන් දින 150 ක් සේවය කර ඇති සේවිකාවකට, ඇය දරු ප්‍රසූතියට පෙර සේවායෝජකයාට දැනුම්දෙන දිනට කලින් වහාම ප්‍රතිලාභ සපයනු ලැබේ.

මූලාශ්‍රය : සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත

18(ඇ) වගන්තිය, මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත 35 වගන්තිය

නොමිලේ වෛද්‍ය රැකවරණ

2000 සෞඛ්‍ය සේවා පනත යටතේ මාතෘ නිවාස ස්ථාපනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථානය කර ඇති පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය දරු උපතට පෙර දරු උපත සිදුවූ පසු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය ලබාදීම පිළිබඳ වගකීම උසුලයි. මෙම  වෛද්‍ය රැකවරණය සියලු දෙනා හට නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. 

මූලාශ්‍රය: වර්ෂ 2000 සෞඛ්‍ය සේවා පනත

මාතෘත්වය සහ සේවය පිලිබඳ රෙගුලාසි :

  • 1954 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක (රැකියා හා පාරිශ්‍රමික රෙගුලාසි) පනත / கடைகள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் சட்டம் 1954 (வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஊதியம் பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள்) / Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) Act, 1954
  • වර්ෂ 2000 සෞඛ්‍ය සේවා පනත / 2000 ஆம் ஆண்டு ஆரோக்கிய சேவைகள் சட்டம் / The Health Services Act, 2000
  • 1939 මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥාපනත / 1939 ஆம் ஆண்டு மகப்பேறு நன்மை கட்டளைச்சட்டம் / Maternity Benefits Ordinance, 1939
loading...
 
 
 
Loading...