வருடாந்த விடுப்பும் விடுமுறைகளும்

கொடுப்பனவு செய்யப்பட்ட விடுமுறை/வருடாந்த விடுமுறைகள்

அடுத்த நாட்காட்டி ஆரம்பிக்கும் பொழுது வருடாந்த விடுப்பு எடுப்பதற்கு ஒரு பணியாளர் உரித்துடையவராகிறார். முதல் வருடாந்த விடுப்புக் காலப்பகுதியின் அளவானது வேலைவாய்ப்பு தொடங்கிய திகதி மற்றும் மாதத்தின் பிரகாரம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது வருடத்திலிருந்து அதாவது 12  தொடர்ச்சியான மாத சேவைகளை பூர்த்தி செய்த பிற்பாடு ஊதியம் செலுத்தப்பட்ட வாராந்த விடுப்பாக 14 நாட்களுக்கு உரித்துடையவராகிறார். முதலாவது வருடத்தில் ஒரு பணியாளரானவர் தனது வேலைவாய்ப்பின் ஆரம்ப நேரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் வருடாந்த விடுப்புக்களைக் கொண்டுள்ளார்.

-       ஜனவரி 01 ஆம் திகதியில் அன்றோ அல்லது அதற்குப் பிற்பாடு ஆனால் ஏப்ரல் முதல்நாளுக்கு முன்பதாக வேலைவாய்ப்பு தொடங்கியிருப்பின் 14 நாட்கள்

-      ஏப்ரல் முதல்நாளில் அல்லது அதற்குப் பிற்பாடு ஆனால் யூலை முதல்நாளுக்கு முன்பதாக வேலைநாட்கள் தொடங்கியிருப்பின் 10 நாட்கள்

-        யூலை முதல்நாள் அல்லது அதற்குப் பிற்பாடு ஆனால் ஒக்ரோபர் முதல்நாளுக்கு முன்பதாக வேலைவாய்ப்பு தொடங்கியிருப்பின் 7 நாட்கள்

-         ஒக்ரோபர் முதல்நாள் அல்லது அதற்குப் பிற்பாடு வேலைவாய்ப்பு தொடங்கியிருப்பின் 4 நாட்கள்

ஒரு தொழிலாளி தனது வருடாந்த விடுப்பை பன்னிரண்டு மாதங்களுக்குள் எடுக்க வேண்டும். ஆண்டு விடுப்பானது முதலாளி மற்றும் பணியாளர் இடையே பரஸ்பர இணக்கத்தின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. வருடாந்த விடுப்பு எனினும் பிரிக்கப்படலாம் எனினும் அதன் குறைந்தபட்ச கால அளவு 07 நாட்களுக்கு குறைவாக இருக்க முடியாது.

வருடாந்த விடுப்பின் போது தொழில்வழங்குனர் வேலைசெய்யூம்படி கட்டாயப்படுத்;தக்கூடாது. வருடாந்த விடுப்புக்கு முன்னரே பணிஒப்பந்தம் முடியுமெனின் அப்பணியாளர் கடந்த ஆண்டிலும் வேலை முடிவுறும் ஆண்டிலும் சம்பாதித்த வருடாந்த விடுமுறைக்கு உரித்துடையவராவர்.

ஊதிய வாரிய அவசர சட்டத்தின் கீழாக, சில தொழில்களுக்கு அதிகமான அளவிலான வருடாந்திர விடுப்பானது (21 நாட்கள் வரை) ஊதிய வாரியத்தினால் வழங்கப்படுகின்றது

மூலம்: இல 6- கடை மற்றும் அலுவலக பணியாளர் சட்டம்( தொழில் மற்றும் பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள்) 1954

பொதுவிடுமுறை நாட்கள் மீதான கொடுப்பனவு

பணியாளர்கள் பண்டிகை (பொது மற்றும் மத) விடுமுறைகளுக்காக கொடுப்பனவு செய்வதற்காக உரித்துடையவராக உள்ளனர். பண்டிகை விடுமுறைகளாவன நாட்காட்டி ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் (வழமையாக எண்ணிக்கையில் 16 உடையது) ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அறிவிக்கப்படுகிறது. பொதுவிடுமுறை நாட்களாவன 1971 ஆம் ஆண்டு 21 ஆம் இலக்க விடுமுறைகள் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது. 1954 ஆம் ஆண்டு கடை மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பதிலுபகார ஒழுங்குவிதிகள் சட்டமானது முழு பூரணை தினங்கள் மற்றும் ஏனைய 8 பொது விடுமுறை நாட்களுக்காக வழங்குகிறது. பொதுவிடுமுறை நாட்கள் வாராந்த ஓய்வு நாட்களில் வருமாயின் மேலதிக விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது.

பொதுவிடுமுறை நாட்களில் உள்ளடங்குவன; தைப்பொங்கல் தினம் தேசிய தினம் (பெப்ரவரி 4) சிங்கள மற்றும் தமிழ் புதுவருடத்திற்கான தினம்: சிங்கள தமிழ் புதுவருட தினம்; மே தினம் (மே01) வெசாக் முழு போயா தினம் (மே 03); முழுப் போயாதினத்திற்கு பின்னான தினம், வெசாக் சிங்கள மாதத்தில் (மே 04); முழு போயா தினம், அதி எசல முழு மதி தினம் (யூலை 01) இதுல்விற் (யூலை 18); பினரா முழு மதி தினம் (ஆகஸ்ட் 29); வப் முழுமதி போயா தினம் (ஒக்ரோபர் 27); தீபாவளி பண்டிகை தினம் (நவம்பர் 10); முழு மதி தினம் (நவம்பர் 25); மில்டா அன் நபி (டிசம்பர் 24); உன்டுவப் முழுமதி போயா தினம் (டிசம்பர் 24) கிறிஸ்மஸ் (டிசம்பர் 25)

மூலம்: § 1954 ஆம் ஆண்டு கடைகள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள் சட்டம்

வாராந்த ஓய்வு தினம்

பணியாளர்கள் ஆகக் குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு ஒன்றை நாட்கள் ஓய்வை பணியாளர்களின் பதிலுபகாரத்தின் முழு விகிதத்தில் கொண்டிருப்பதற்கு உரித்துடையவராக உள்ளனர். எவ்வாறாயினும் முழுப் பதிலுபகாரத்திற்கான உரித்துடைமையானது மேலதிக நேர வேலை தவிர 28 மணித்தியாலங்களிற்கு குறைவாக வேலை செய்த பணியாளருக்கு பிரயோகிக்கப்பட முடியாதது.

வாராந்த ஓய்வு தினங்கள் சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்படவில்லை. ஓய்வு தினங்கள் ஆனவை பின்போடப்படக்கூடியன என்பதுடன் 5 வாராந்த தொகுதிகளாக எடுக்கப்படக்கூடியன. வியாபாரத்தின் தன்மை அல்லது முன் கோரப்படமுடியாத சூழமைவுகளுக்கான காரணங்களின் நிமித்தம் இவ்வாறான பிற்போடுககைகளானவை அவசியமானவை என ஆணையாளர் திருப்திப்படும் பட்சத்தில் அவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த நிலைமைகளில் செய்யப்படுகின்றன.

மூலம் §51954 ஆம் ஆண்டு கடைகள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் சட்டம்

வேலை மற்றும் விடுமுறைகள் மீதான ஒழுங்குவிதிகள்

  • 1954 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක (රැකියා හා පාරිශ්‍රමික රෙගුලාසි) පනත / கடைகள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் சட்டம் 1954 (வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஊதியம் பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள்) / Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) Act, 1954
loading...
Loading...