குடும்ப பொறுப்புக்கள்

தந்தை விடுப்பு

இலங்கையில் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சட்டங்களில் தந்தை விடுப்புக்கள் தொடர்பான எந்தவித ஏற்பாடுகளும் இல்லை

பெற்றோர் விடுப்பு

சட்டத்தில் கட்டணம் செலுத்தப்பட அல்லது செலுத்தப்படாத பெற்றோர் விடுப்புகள் குறித்து எதுவும் இல்லை

பராயமடையாத சிறுவர்களைக் கொண்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கான நெகிழ்ச்சியுடைய வேலைதெரிவுகள் மற்றும் ஏனைய குடும்ப பொறுப்புக்கள்

குடு்ம்ப பொறுப்புக்களைக் கொண்டுள்ள பெற்றோர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான வேலை-வாழ்வு சமநிலையை ஆதரவளிக்கும் சட்டம் தொடர்பான எந்த விதமான ஏற்பாடுகளும் சட்டத்தில் இல்லை

குடும்ப பொறுப்புணர்வுகளுடன் கூடிய பணியாளர்கள் தொடர்பான ஒழுங்குவிதிகள்

  • 1954 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක (රැකියා හා පාරිශ්‍රමික රෙගුලාසි) පනත / கடைகள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் சட்டம் 1954 (வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஊதியம் பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள்) / Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) Act, 1954
loading...
Loading...