திணிக்கப்பட்ட வேலை

நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட அல்லது கட்டாயமான வேலையினைத் தடை செய்தல்

Forced or compulsory labour is prohibited in the Constitution. The Penal Code also prohibits forced or compulsory labour and considers it a punishable offense.

A person who contravenes the provisions of this section commits an offence and shall, on conviction be liable to imprisonment of not more than 20 years or a fine. However, if a child is involved in forced labour, the perpetrator is liable to either imprisonment of a term not exceeding 30 years and a fine.

Source: §11 of the Constitution of Sri Lanka 1978; §358 of the Penal Code, 1885

வேலையை விட்டுச்செல்வதற்கான உரிமை அல்லது வேலையை மாற்றிச் செல்வதற்கான சுதந்திரம்

Workers have the right to change jobs after serving due notice on their employer. For more information on this, please refer to the section on employment security.

Source: §31 of the Industrial Dispute Act, 1950

மனிதநேயமற்ற மனித வேலைகள்

Working time may be extended beyond normal working hours of forty five hours per week and eight hours a day. The Factories Ordinance states that the normal working hours must not exceed 09 hours per day, inclusive of intervals allowed for meals and rest.
For more information on this, please refer to the section on compensation.

Source: Regulation 6 & 7 of The Shop and Office Employees Act of 1954

நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட வேலை மீதான ஒழுங்குவிதிகள்

  • 2010 වර්ෂය දක්වා සංශෝධනය කරන ලද පරිදි 1978 ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව / 1978 இலங்கை யாப்பு 2010 வரை திருத்தப்பட்டுள்ளது / The Constitution of Sri Lanka 1978, amended up to 2015
  • 1885 දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය / குற்றவியல் சட்டக்கோவை 1885 / Penal Code, 1885
loading...
 
 
 
Loading...