வேலை மற்றும் ஊதியங்கள்

குறைந்த பட்ச ஊதியம்

There is no single minimum wage in Sri Lanka. Minimum wages are determined by sector specific tripartite wage boards for more than 40 trades in Sri Lanka. Minimum wage may be determined on hourly, daily, weekly or monthly basis by Wage Boards constituted under the Wage Boards Ordinance. Employers are required to pay the minimum wage determined by a trade specific Wage Board.

There are no specific criteria for determining the minimum wage rate. It is adjusted according to the variation in cost of living index applicable to workers in that trade.

Minimum wage rates vary in accordance with the occupation, sector, region and the category of workers. Increase in minimum wage rate is mutually decided by the Government, trade union representatives and employers.

Under the National Minimum Wage for Workers Act 2016, national minimum monthly wage for all workers in any industry or service is set as 10,000 (ten thousand) rupees and the national minimum daily wage of a worker is set as 400 (four hundred) rupees. Employer is required to maintain a register at the premises, which should contain the following information: name of each worker employed by him; class of work performed by each employed worker; and the amount paid to each worker. Employer is required to preserve such register for a period of 6 years.

The Wage Boards determine a minimum rate of wages for time worked (referred to as general minimum time rate), a minimum rate of wages for piece work (referred to as general piece rate), a minimum time rate applicable to the piece rate workers to ensure a minimum remuneration based on time worked (referred to as guaranteed time rate), and a minimum rate for overtime work done by the workers (referred to as overtime rate).

Under the Budgetary Relief Allowance of Workers Act of 2016, employers are required to pay the following amount with effect from 01 May 2015 (to December 2015) to every worker the following amounts as “budgetary relief allowance”, depending on the worker’s usual remuneration:

a)      1,500 rupees per month if the monthly pay does not exceed 40,000 rupees;

b)      60 rupees per day if his/her daily rate does not exceed 1,600 rupees;

c)      15% of the wages or salary payable to a worker in a month for piece rated workers;

d)      Difference between the maximum wage and actual wage where the wage rate exceeds 40,000 rupees but does not exceed 41,500 rupees (maximum wage); and

e)      4% of the difference between 41,500 rupees and the total wages for the relevant month if the daily rate is between 1,600 and 1,660 rupees.

The maximum amount of budgetary relief allowance for the first three cases is 1,500 rupees.

From January 2016 onward, the following amounts are paid as “budgetary relief allowance”, depending on the worker’s usual remuneration:

a)      1,000 rupees per month if the monthly pay does not exceed 40,000 rupees;

b)      40 rupees per day if his/her daily rate does not exceed 1,600 rupees; and

c)      10% of the wages or salary payable to a worker in a month for piece rated workers;

The maximum amount of budgetary relief allowance in 2016 is 1,000 rupees.

Source: §21-22 of the Wage Boards Ordinance; §3 of the Budgetary Relief Allowance of Workers Act 2016; §3 & 5 of the National Minimum Wage of Workers Act 2016

For updated minimum wage rates, kindly refer to the section on minimum wages

ஒழுங்குக்கிரமமான கொடுப்பனவு

In accordance with the Wage Boards Ordinance, wage includes any remuneration due in respect of overtime work or of any holiday. Both the Wage Boards Ordinance and the Shop & Office Act have provisions related to the payment of wages.

A Wage Board may fix a wage period for a specific trade and specify the days at the end of which the wages must be paid to the workers. If a worker is not covered under the Wage Board decision, an employer may fix the wage period. However, in either case, wage period cannot exceed one month. The Wage Board Ordinance and the Shop & Office Act require payment of wages at the following intervals:

-        within 3 days of the end of wage period if the period does not exceed 1 week;

-        within 5 days of the end of wage period if the period does not exceed 2 weeks; and

-        within 10 days of the end of wage period if the period exceeds 2 weeks (but is less than one month)

In certain unavoidable circumstances, when the employer is unable to pay remuneration to the worker within specified time period, the employer must retain the remuneration and pay it at the earliest possible opportunity.

The Wages Boards Ordinance and the Shop & Office Employees Act specifically require the employer not to make any deduction other than those authorized by the law. Deductions imposed by Statute are those relating to the collection of income tax at source, Employees’ Provident Fund deductions (8% of a worker’s total earnings) and deductions on account of payments to approved provident funds, etc. If an employer makes unlawful deductions, there is a risk of prosecution.

The employer is authorized to deduct certain amounts from the employee’s salary in case of misbehavior. The employee in turn is called to maintain a certain standard to avoid such fines. One can interpret such standards as the actual responsibility that the law calls the employee to fulfill. Examples are: absence from work without a reasonable excuse, late attendance at work without a reasonable excuse, willful failure on the part of the employee to comply with any lawful order given to him in relation to his work and intoxication during working hours. However, such fines cannot amount to more than 5% of the total salary due for the period to which they refer to, while the approval of the Commissioner is needed if the amount is higher.

The Regulation 17 under the Shop & Office Employees Act requires an employer to keep salary record, which should include following information: name of the employee; age; sex; class or grade, if any; category or designation or occupation; remuneration period (month, fortnight or week); number of hours of work performed during the remuneration period; number of hours of overtime work performed during the remuneration period; rate of remuneration payable; allowances payable (showing each allowance separately); gross remuneration earned for the remuneration period; all deductions made from the gross remuneration (showing each deduction separately); all advances made out of the remuneration during the remuneration period; contributions made by the employer and employee respectively in respect of the remuneration period, to any pension or provident fund; the amount of balance remuneration paid and the date of payment; the total amount of overtime remuneration paid in respect of each remuneration period; the amount recovered under the Income Tax Ordinance or under any other written law or order of court; acknowledgement of the employee in proof of receipt of net remuneration. Employers are required to keep the remuneration record up to date and preserve it for a period of 4 years.

Employers are required under the Shop & Office Employees Act to pay remuneration directly to the person in legal tender and without any deductions (except those authorized under the law and with the consent of such person). The law however requires that the aggregate of such deductions must not exceed 60% of the remuneration due to a worker.

The Wages Board Ordinance however has a different provision. It also requires an employer to pay remuneration directly to a worker in legal tender and without any unauthorized deductions. However, such deductions must not exceed 75% for workers engaged in a trade specified by the Minister and 50% of wages for workers engaged in any other trade.

Source: §2, 5 & 23 of the Wage Boards Ordinance; §19 and Regulation 17 under the Shop & Office Employees Act

வேலை மற்றும் ஊதியங்கள் மீதான ஒழுங்குவிதிகள்

  • 1941 අංක 27 දරණ පඩි පාලක සභා ආඥාපන / ஊதியங்கள் சபை கட்டளைச் சட்டம் 1941 ஆம் ஆண்டு 27 ஆம் இலக்க கட்டளைச்சட்டம் / Wages Boards Ordinance, Ordinance No. 27, 1941
  • 1954 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක (රැකියා හා පාරිශ්‍රමික රෙගුලාසි) පනත / கடைகள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் சட்டம் 1954 (வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஊதியம் பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள்) / Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) Act, 1954
  • කම්කරු අයවැය සහන දීමනා පනත 2016 / பணியாளர்களுக்கான வரவுசெலவு ரீதியான நிவாரண அலவன்ஸ் சட்டம் 2016 / Budgetary Relief Allowance of Workers Act 2016
  • කම්කරුවන්ගේ ජාතික අවම වැටුප් පනත 2016 / பணியாட்களுக்கான தேசீய குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் 2016 / National Minimum Wage of Workers Act 2016
loading...
 
 
 
Loading...